Nalatenschapsplanning (ofwel: Estate planning)

Wat is nalatenschapsplanning (ook wel ‘Estate Planning’ genoemd)?

Nalatenschapsplanning of Estate Planning is het organiseren van een geplande overgang van vermogen aan kinderen (of andere beoogde verkrijgers), geborgd met de juiste beschermingsmaatregelen, zodat het vermogen na het overlijden van de cliënt op de beoogde wijze en onder de beoogde voorwaarden bij de juiste mensen terecht komt.

Bij deze planning wordt ook vaak gestreefd naar een zo groot mogelijke belastingbesparing. Waar mogelijk worden legale constructies gebruikt om belastingheffing te verminderen of uit te stellen tot het moment dat de hiervoor benodigde liquide middelen beschikbaar zijn.

Nalatenschapsplanning houdt niet slechts in dat er een testament wordt gemaakt. Ook vermogensoverheveling door middel van huwelijksvoorwaarden, schenkingen (‘schenkingsplan’), of overdracht van onroerend goed of een onderneming door ouders aan kind(eren) zijn onderwerpen waar de Estate Planner zich mee bezig houdt.
Een veel voorkomende doelstelling van Nalatenschapsplanning of Estate Planning is bijvoorbeeld het vermogen binnen de familie te houden. Er wordt dan onder andere nagedacht over de risico’s van echtscheiding of slecht vermogensbeheer door de verkrijger. Een zekere mate van ‘over het graf regeren’ behoort daarbij ook tot de mogelijkheden

Denk niet dat Estate Planning alleen bestemd is voor personen met een omvangrijk vermogen! Natuurlijk zijn in dat geval de belangen én de realiseerbare belasting besparingen groter, maar ook als u ‘gewoon’ een (tweede) woning bezit en/of een substantieel spaarsaldo, kunt u met Nalatenschapsplanning veel bereiken. Met de juiste regelingen kunt u problemen tussen erfgenamen in de afwikkelingsfase voorkomen, én (erf)belastingheffing uitstellen tot u en uw partner of echtgenoot beiden zijn overleden.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en laat u uitgebreid informeren over de problemen die zich in uw concrete situatie zouden kunnen voordoen, waar u zelf nooit aan zou hebben gedacht, én natuurlijk over de oplossingen die hiervoor kunnen worden geboden.

Nalatenschapsplanning in Spanje

Als Nederlander met bezit in Spanje bent u per definitie geen standaard-geval, ook al denkt u misschien van wel. U kent wellicht een aantal ‘dooroverwinterde’ pensionado’s die u hebben ‘gedoceerd’ hoe een en ander werkt in Spanje. Dat is Nederlanders namelijk eigen. Maar geloof ons: 75% van de Nederlanders aan de Costa hebben het helemaal niet goed geregeld. Het bewustzijn dat zij zich in een bijzondere (internationale) situatie bevinden is bijzonder beperkt. Vanwege de enorme aantallen Nederlanders wordt Spanje als een soort ‘achtertuin’ van Nederland gezien. Men voelt zich er onmiddellijk thuis als Nederlander, maar realiseert zich daardoor niet meer dat het op alle fronten een compleet ander land is.

Om te beginnen weten zij niet aan welke kwaliteiten hun adviseur moet voldoen. Er gebeuren daardoor veel ‘ongelukken’.

Allereerst dient uw Estate Planner een aantoonbare opleiding én ervaring te hebben op het gebied van het Nederlands erfrecht, Nederlands huwelijksvermogensrecht én Nederlands successierecht (erfbelastingrecht).

Waarom is dit fundamenteel?

Een Nederlander die in Spanje woont of daar bezit heeft zal – mits hij goed geïnformeerd is – altijd een formele rechtskeuze voor het Nederlands erfrecht willen uitbrengen in zijn testament. Nederland is namelijk het enige land op het vaste land van Europa dat echtparen de mogelijkheid geeft elkaar 100% te beschermen tegen de erfrechtelijke aanspraken van kinderen. Met een langstlevende testament naar Nederlands recht kunnen kinderen niets opeisen zolang de langstlevende echtgenoot nog in leven is. Dit is naar Spaans erfrecht onmogelijk!.

Om de echtgenoot die bescherming te kunnen bieden dient het testament precies die teksten te bevatten die de Nederlandse erfwet in dat geval voorschrijft. Uiteraard dient het testament dan allereerst te beginnen met de genoemde rechtskeuze voor het Nederlands erfrecht (lees hier meer over deze rechtskeuze). Spaans erfrecht wordt daardoor volstrekt irrelevant. Zie meer uitgebreid het onderdeel ‘Erfrecht in Spanje’ van deze website.

Het Nederlandse erfrecht is modern, zéér gedetailleerd en genuanceerd, en ook voor Spaanse professionals als Spaanse notarissen, advocaten en gestors erg ingewikkeld. Het ‘spelen’ met de Nederlandse wettelijke bepalingen is voor een Nederlandse notaris daarentegen dagelijks werk. Het is niet voor niets dat in de Nederlandse academische wereld hoogleraren en docenten op het gebied van het erfrecht nagenoeg altijd (oud) notarissen of kandidaat-notarissen zijn. Het vereist kennis én praktijkervaring.

Daarnaast is de Nederlandse notaris in Nederland ook dé fiscalist op het gebied van de Nederlandse erf- en schenkbelastingwetgeving. Dit is ook van groot belang als het gaat om de advisering van Nederlanders in Spanje. Reden: een nabestaande/afstammeling zal in heel veel gevallen nog steeds (ook) met de Nederlandse erf- en schenkbelastingwetgeving te maken krijgen. Bovendien houden Nederlandse pensionado’s vaak een belangrijk deel van hun vermogen blijvend in Nederland aan.

Nagenoeg even belangrijk, en dus óók fundamenteel voor uw ‘Estate Planner’, is de grondige kennis van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht die hij/zij moet bezitten. Ook dat is voor de Nederlandse notaris dagelijkse kost. Zie hiervoor de volgende onderdelen (Samenlevingsvormen en verder).

De Nederlandse notaris die als ‘Estate Planner’ optreedt voor de Nederlander die een tweede woning heeft in Spanje of daar permanent woont heeft echter ook basale kennis nodig van het Spaanse recht. Niet van het Spaanse erfrecht, maar wel van:

  1. het Spaanse ‘goederenrecht’ (d.i. het recht dat onder andere beschrijft hoe eigendom van eigenaar wisselt) én
  2. van het Spaanse successierecht (d.i. het recht dat beschrijft hoe een erfenis wordt belast met erfbelasting).

Hij hoeft niet afgestudeerd te zijn in het Spaanse recht, maar moet op grond van ervaring vóóraf mogelijke problemen op de genoemde Spaanse rechtsgebieden kunnen signaleren om deze vervolgens met hulp van zijn Spaanse collega of een andere Spaanse professional te kunnen oplossen. Voor deze Nederlandse notaris is het belangrijk dergelijke Spaanse collega’s/professionals binnen zijn bestaande professionele netwerk te hebben

Tot slot dient hij ook te beschikken over relevante werkervaring met betrekking tot de Spaanse boedelafwikkelingspraktijk. Theorie en praktijk lopen in Spanje namelijk geweldig uiteen, ook al geldt na 17 augustus 2015 (inwerkingtreding Europese erfrechtverordening) dat niet alleen de verervingsregels maar ook de afwikkelingsregels worden beheerst door het recht van de nationaliteit van de overledene indien de overledene hiervoor uitdrukkelijk een rechtskeuze heeft uitgebracht in zijn testament.

De Spanje-afdeling van Hak & Rein Vos voldoet al 10 jaar aan alle genoemde criteria! Elke dag groeit de kennis en de ervaring van het kantoor op dit specialistische terrein. Elke maand groeit haar netwerk van betrouwbare partner-professionals op verschillende aanverwante vakgebieden. Elk jaar helpt het kantoor meer Nederlanders in Spanje.

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u specifieke vragen over een nalatenschap en de afwikkeling daarvan? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contactformulier

Bekijk hier het privacybeleid

Een moment geduld aub.