Executeur

Een executeur wordt benoemd in een testament, en heeft als taak de lopende zaken te regelen die na het overlijden aan de orde zijn en het beheer te voeren over de goederen welke behoren tot de nalatenschap totdat deze worden verdeeld onder de erfgenamen. Voordat de erfgenamen tot verdeling overgaan betaalt hij de nog openstaande rekeningen, ontvangt betaling van nog openstaande vorderingen, zegt abonnementen op, verzorgt de belastingaangiften en voert zoveel mogelijk alle andere wensen uit die de overledene in zijn testament had vastgelegd. In beginsel mag een executeur niet bepalen hoe de nalatenschap onder de erfgenamen wordt verdeeld!

Een executeur is ‘machtig’ omdat hij belangrijke wettelijke bevoegdheden heeft. Zo mag hij goederen die behoren tot de nalatenschap – zonder toestemming van de erfgenamen – verkopen als dat nodig is om de schulden behorende tot de nalatenschap te betalen. Onder andere deze bevoegdheid zorgt ervoor dat de benoeming van een executeur de afwikkeling van een nalatenschap een stuk eenvoudiger maakt. Maar een executeur heeft ook zware wettelijke verantwoordelijkheden. Een executeur loopt ook niet te onderschatten gevaren en risico’s.

Vroeger konden kinderen zich nog verzetten tegen een benoemde executeur. Sinds 2003 is dat niet meer het geval. De benoeming van een executeur kan op geen enkele wijze worden aangetast door een erfgenaam, ook niet door een kind met een beroep op diens ‘legitieme portie’.

Bezit in Spanje? Benoem een executeur!

Eén kapitein op het schip

Een belangrijke reden om een executeur te benoemen is het principe ‘één kapitein op het schip’. Er moeten nogal wat handelingen worden verricht om de nalatenschap te kunnen afwikkelen. Als er geen executeur is, dienen al deze handelingen in beginsel door de erfgenamen gezamenlijk te worden verricht. Dit kan in de weg staan aan een voortvarende afwikkeling van de nalatenschap. De executeur is bevoegd om namens alle erfgenamen te handelen. Bij de vererving van Spaans bezit kan het erg praktisch zijn een executeur te benoemen die de weg weet in Spanje.

Exclusieve bevoegdheid

Een executeur is – ook zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen – bevoegd om de krachtens het testament specifiek aan een bepaalde persoon ‘gelegateerde’ goederen of bedragen aan die persoon af te geven. Zonder executeur zijn slechts de erfgenamen gezamenlijk hiertoe bevoegd. Onenigheid tussen de erfgenamen kan de afgifte van het legaat frustreren. Door (bijvoorbeeld) de ´legataris´ zelf te benoemen tot executeur met de exclusieve bevoegdheid om de aan hem gelegateerde zaken zich toe te eigenen, bereikt u dat de legataris krijgt wat hem toekomt, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de welwillendheid van de erfgenamen. De legataris kan ook uw langstlevende echtgenoot zijn!

Bevoegdheid tot verdelen

De wet staat toe dat de executeur krachtens het testament tevens de bevoegdheid krijgt om de verdeling van de nalatenschap te bepalen. Dit moet dan wel uitdrukkelijk in het testament zijn opgenomen. Dit kan erg handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw echtgenoot. Als uw echtgenoot is benoemd tot executeur met die bevoegdheid, kan hij/zij er zelf voor zorgen dat alle eigendommen aan hem/haar worden toegedeeld. Dit is een veel gebruikt instrument in moderne langstlevende testamenten.

Bevoegdheid tot verkopen

De wet staat ook toe dat de executeur krachtens het testament de bevoegdheid krijgt om nalatenschapsgoederen te verkopen, ook als verkoop van deze goederen niet direct noodzakelijk is om schulden van de overledene te betalen. Ook dit kan erg handig zijn, bijvoorbeeld als er ruzie is tussen de erfgenamen met betrekking tot de verdeling van bepaalde nalatenschapsgoederen.

Taakverdeling; de ‘Spanje-executeur’

In het testament kan worden opgenomen dat meerdere executeurs worden benoemd. In het kader van bijvoorbeeld ‘specialismen’ kan het verstandig zijn om de executeurstaken en –bevoegdheden over meerdere personen te verdelen. Zo kan in een testament een gespecialiseerde executeur worden benoemd teneinde de afwikkeling in Spanje voor de erfgenamen te regelen. Dit is handig, temeer omdat de executeur die tevens erfgenaam is in Spanje vaak niet wordt geaccepteerd.

HRV als uw ‘Spanje-executeur’

Sinds 2003 is het de notaris ook toegestaan om een testament te passeren waarin hij zelf wordt benoemd tot executeur van de nalatenschap. Als gevolg hiervan kunnen wij u aanbieden executeur te zijn voor wat betreft de afwikkeling het Spaanse deel van uw nalatenschap. Wij nemen hierbij altijd tevens op in de tekst dat deze benoeming niet geldt indien (alle) erfgenamen schriftelijk verklaren hierop geen prijs te stellen. Uw nabestaanden zijn dan derhalve vrij om ons te passeren. Maar als zij wel willen dat wij executeur zijn, beschikken wij als executeur krachtens het testament over de hiertoe benodigde bevoegdheden. Met ons deskundig netwerk in Spanje zijn wij in staat om het Spaanse deel van uw nalatenschap als executeur in overleg met uw nabestaanden volledig af te wikkelen, zonder dat de erfgena(a)m(en) wordt/worden gedwongen om naar Spanje af te reizen en te communiceren in een andere taal dan de Nederlandse.

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u specifieke vragen over een nalatenschap en de afwikkeling daarvan? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contactformulier

Bekijk hier het privacybeleid

Een moment geduld aub.